ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 16 สิงหาคม 2564 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 21 สิงหาคม 2564 25 สิงหาคม 2564
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 21 สิงหาคม 2564 27 สิงหาคม 2564
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 10 สิงหาคม 2564 31 สิงหาคม 2564
ช่วงสอบกลางภาค 12 กันยายน 2564 20 กันยายน 2564
ช่วงสอบปลายภาค 18 ตุลาคม 2564 24 ตุลาคม 2564
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 18 ตุลาคม 2564 18 ตุลาคม 2564
วันปิดภาคการศึกษา 25 ตุลาคม 2564 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0162 seconds 1.84MB |