ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 20 กรกฎาคม 2565 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 27 กรกฎาคม 2565 5 สิงหาคม 2565
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 27 กรกฎาคม 2565 7 สิงหาคม 2565
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 1 สิงหาคม 2565 10 สิงหาคม 2565
ช่วงสอบกลางภาค 22 สิงหาคม 2565 28 สิงหาคม 2565
ช่วงสอบปลายภาค 24 ตุลาคม 2565 30 ตุลาคม 2565
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 24 ตุลาคม 2565 24 ตุลาคม 2565
วันปิดภาคการศึกษา 30 ตุลาคม 2565 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0158 seconds 1.84MB |