ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 20 มีนาคม 2566 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 21 มีนาคม 2566 25 มีนาคม 2566
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 21 มีนาคม 2566 27 มีนาคม 2566
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 21 มีนาคม 2566 31 มีนาคม 2566
ช่วงสอบกลางภาค 20 เมษายน 2566 25 เมษายน 2566
ช่วงสอบปลายภาค 15 พฤษภาคม 2566 20 พฤษภาคม 2566
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 15 พฤษภาคม 2566 21 พฤษภาคม 2566
วันปิดภาคการศึกษา 30 พฤษภาคม 2566 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0217 seconds 1.84MB |