ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 1 พฤศจิกายน 2564 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 1 ธันวาคม 2564 5 ธันวาคม 2564
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 3 ธันวาคม 2564 7 ธันวาคม 2564
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 1 พฤศจิกายน 2564 20 ธันวาคม 2564
ช่วงสอบกลางภาค 10 มกราคม 2565 17 มกราคม 2565
ช่วงสอบปลายภาค 13 กุมภาพันธ์ 2565 20 กุมภาพันธ์ 2565
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 13 กุมภาพันธ์ 2565 28 กุมภาพันธ์ 2565
วันปิดภาคการศึกษา 28 กุมภาพันธ์ 2565 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0158 seconds 1.84MB |