ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 30 มีนาคม 2565 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 1 เมษายน 2565 5 เมษายน 2565
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 1 เมษายน 2565 8 เมษายน 2565
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 1 เมษายน 2565 30 เมษายน 2565
ช่วงสอบกลางภาค 24 เมษายน 2565 28 เมษายน 2565
ช่วงสอบปลายภาค 20 พฤษภาคม 2565 25 พฤษภาคม 2565
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 20 พฤษภาคม 2565 30 พฤษภาคม 2565
วันปิดภาคการศึกษา 29 มิถุนายน 2565 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0154 seconds 1.84MB |