ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 2 มีนาคม 2564 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 1 เมษายน 2564 7 เมษายน 2564
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 8 เมษายน 2564 14 เมษายน 2564
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 1 มีนาคม 2564 30 เมษายน 2564
ช่วงสอบกลางภาค 19 เมษายน 2564 23 เมษายน 2564
ช่วงสอบปลายภาค 15 พฤษภาคม 2564 20 พฤษภาคม 2564
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 15 พฤษภาคม 2564 15 มิถุนายน 2564
วันปิดภาคการศึกษา 29 มิถุนายน 2564 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0155 seconds 1.84MB |